Algemene verkoop- en leverings- voorwaarden EnergieWonen

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met EnergieWonen die kenbaar worden gemaakt via EnergieWonen inzake de verkoop van Producten en de eventueel daarmee verband houdende werkzaamheden.
1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Product: zonneboiler, zonnepanelen, omvormer, montagemateriaal, windmolen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen (inclusief documentatie) zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
b. Omvormer: alleen de hoofdfunctie van de omvormer valt onder de Product definitie. De hoofdfunctie betreft het omzetten van door de zonnepanelen geleverd vermogen in netvermogen. Alle andere accessoire functies, zoals de overdracht en het uitlezen van de door Omvormer gegenereerde data, vallen niet onder de Product definitie.
c. Koper: consument die een Overeenkomst met EnergieWonen inzake de aankoop van een Product en de eventuele installatie daarvan wenst aan te gaan of is aangegaan. Hierna ook wel te noemen opdrachtgever.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen EnergieWonen en de Koper tot koop van het Product en eventuele installatie daarvan.

e. Installatie: voor zover dat expliciet in de Overeenkomst is vast- gelegd, de montage en aansluiting van het Product.
f. Oplevering: moment waarop alle in de Overeenkomst vervatte werkzaamheden zijn afgerond.
1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper, onder welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Alle door EnergieWonen uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Koper volledig ingevulde en ondertekende offerte door EnergieWonen is ontvangen en door EnergieWonen is bevestigd.
2.3 Alle veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Energie- Wonen, zijn voor risico van de Koper.
2.4 Bij annulering door opdrachtgever van deze overeenkomst zijn door opdrachtgever de volgende bedragen aan EnergieWonen verschuldigd: 20% na 3 dagen bedenktijd vanaf datum van ondertekening, na ontvangst aanbetaling 40% van de hoofdsom, na communicatie van de installatiedatum 60% van de hoofdsom en twee weken voor aanvang van de werkzaamheden 80% van de hoofdsom. De betreffende bedragen dienen binnen 14 dagen na annulering te zijn betaald.

2.5 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst wijzigingen in de Overeenkomst noodzakelijk worden geacht voortkomend uit de schouwing of technische controle is EnergieWonen gerechtigd de Overeenkomst aan te passen en opnieuw ter ondertekening aan de Klant voor te leggen.

2.6 EnergieWonen heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden in geval van het constateren van technische of organisatorische gebreken tijdens de schouwing of andere controles welke montage van de Installatie redelijkerwijs niet mogelijk maken onder de voorwaarden van de Overeenkomst waarbij EnergieWonen niet aansprakelijk is voor het niet kunnen realiseren van de Overeenkomst.

Artikel 3. Prijs

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding van EnergieWonen vermelde prijzen vast.
3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de volledige betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is EnergieWonen gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen mits deze prijsstijging een eindeffect heeft van minimaal 5% op de eindprijs.
3.3 Ingeval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijs- verhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden per aangetekende brief of email, binnen één week nadat EnergieWonen kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
3.4 De prijs voor installatie van Producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is de prijs inclusief montage en het bedrijfsvaardig opleveren van het Product op het aangegeven adres en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens deze Algemene Voorwaarden niet voor rekening van EnergieWonen komen.

3.5 Indien levering van (een deel van) de producten zoals genoemd op de overeenkomst om enige reden niet (meer) mogelijk is, dan is EnergieWonen gerechtigd deze goederen te vervangen door producten van ten minste gelijkwaardige kwaliteit.

Artikel 4. (af)Levering en eigendomsoverdracht

4.1  EnergieWonen spant zich in dat de (af)levering van het Product geschiedt op het door de Koper aan EnergieWonen opgegeven adres binnen maximaal 30 weken, te rekenen vanaf het moment waarop de aanbetaling is ontvangen, tenzij schriftelijk een langere termijn is overeengekomen.

4.2 EnergieWonen zal de Koper telefonisch dan wel per email benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van het Product en eventuele installatie.
4.3 De installatiedatum zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient EnergieWonen derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.
4.4 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging ten gevolge van het niet voldoen door de Koper aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Koper te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
4.5 EnergieWonen behoudt haar recht voor om onder andere extra / aanvullende kosten aan de Klant in rekening te brengen, indien de Installatie door toedoen van de Klant niet kan worden afgerond op de vastgelegde installatiedatum. Van een toedoen is zonder meer sprake als de Klant ten tijde van de geplande installatie niet aanwezig is op het adres van installatie, als de Klant niet aan het in artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden bepaalde heeft voldaan of de Klant niet heeft voldaan aan de voorwaarden uit de bevestigingsmail van de installatiedatum. De aanvullende kosten bedragen EUR 450 exclusief BTW.
4.6 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats na volledige betaling aan EnergieWonen. Bij onvolledige betaling houdt EnergieWonen het recht om het Product te demonteren en verwijderen, waarbij eventuele extra kosten voor demontage en verwijdering voor rekening komen van Klant.

Artikel 5. Montage/ installatie

5.1 Het Product wordt door of vanwege EnergieWonen geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en aansluiting van het product zodat het product werkend wordt opgeleverd.
5.2 De Koper is jegens EnergieWonen verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van EnergieWonen en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien EnergieWonen dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld.
b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is vooropslag en montage.
d. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.
e. door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van EnergieWonen of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de EnergieWonen geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de Koper EnergieWonen hiervan tijdig in kennis te stellen.
5.3 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Koper.
5.4. Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
a. onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
b. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht
c. ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draag- kracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

5.5 De Klant is verantwoordelijk voor het vaststellen dat er geen scope 12 certificering (verplichting vanuit verzekeraar) voor de installatie noodzakelijk is. Kosten voor het opvolgen van restpunten welke voortkomen uit een toekomstige scope 12 inspectie zijn voor rekening van de Klant.
5.6 De Klant zorgt ervoor dat eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. EnergieWonen doet zijn best om de spanningsloze periode aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar erkent geen aansprakelijkheid voor schade die hiermee kan samenhangen of volgen.
5.7 Als in de offerte ook aansluiting van het product op de meter- kast is opgenomen, dan wordt daaronder verstaan het plaatsen van een nieuwe stroomgroep en bekabeling vanaf die stroom- groep. Verdere aanpassingen zoals verzwaring van de hoofdzekering of hoofdkabel vallen daar niet onder.
5.8 Bij Oplevering controleert de Klant het Product en de Installatie. Als eventuele tekortkomingen niet direct kunnen worden verholpen dan wordt daarvoor een nieuwe afspraak gemaakt en wordt Oplevering naar die datum verschoven. De Klant accepteert de Oplevering door ondertekenen van het opleverformulier. Na oplevering is EnergieWonen niet langer verantwoordelijk voor gebreken of schade aan het Product.

5.9 Als voor monitoring van het Product een verbinding met internet nodig is, doet EnergieWonen haar uiterste best om de verbinding bij Oplevering tot stand te hebben gebracht. Mocht dat niet lukken dan voert EnergieWonen gedurende maximaal een half uur controles uit om de meest voorkomende oorzaken voor verbindingsproblemen te verhelpen. Eventuele hulp daarna bij het tot stand brengen van de internetverbinding is geen onderdeel van de Overeenkomst. In overleg kan de EnergieWonen daarvoor een aparte afspraak maken.

Artikel 6. Betaling

6.1 De koper voldoet de aanbetalingsnota uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst hiervan. Na installatie – levering ontvangt de Koper een factuur voor de resterende koopsom. Deze nota dient binnen 14 dagen middels een bancaire overboeking te worden voldaan. Bij het uitblijven van tijdige betaling behoudt EnergieWonen het recht voor om rente- en kosten over het opeisbare deel van de verschuldigde totaalsom in rekening te brengen.
6.2 Indien Installatie geen Oplevering bewerkstelligt, dan maakt EnergieWonen met de Klant een afspraak over verdere afronding van haar werkzaamheden.
6.3 Uitstel van de Oplevering ontslaat de Klant niet van de in artikel 6.1 .van deze algemene voorwaarden vervatte betalings- verplichtingen.
6.4 Klant heeft geen recht op verrekening van aan EnergieWonen verschuldigde bedragen, indien EnergieWonen op enigerlei wijze gehouden is om enig bedrag aan Klant te betalen.

6.5. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief BTW, waarbij de BTW separaat vermeld zal worden.

Artikel 7. Garantie

7.1 EnergieWonen garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke bij levering worden bijgevoegd.
7.2 EnergieWonen garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het Product voor een termijn van 2 jaar, tenzij anders overeengekomen, na oplevering worden verholpen, tenzij het gebrek geen direct gevolg is van het geleverde werk.

7.3 Het recht van de Klant op garantie vervalt, als: 

 • a) de verstrekte gebruiksinstructies met betrekking tot het gebruik of onderhoud van het Product niet exact zijn opgevolgd; 
 • b)   het Product onoordeelkundig is gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming; 
 • c)   zonder toestemming van EnergieWonen aan het Product werkzaamheden zijn verricht; 
 • d) gebreken aan het Product niet binnen 14 dagen nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan EnergieWonen zijn gemeld; 

7.4  Uitgesloten van garantie is in ieder geval: 

 • a)   Schade door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en ander van buiten komend onheil; 
 • b)   Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van EnergieWonen; 
 • c)   Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest; 
 • d)   Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstromen, zandstormen e.d.;
 • e. Schade die is ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.; 
 • f)   Schade die is ontstaan aan of door materialen die bij de installatie op uitdrukkelijk voorschrift van de klant zijn toegepast, terwijl EnergieWonen het gebruik van deze materialen heeft ontraden. 
 • g)   Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van het Product

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. EnergieWonen aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de Koper geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit een onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid van EnergieWonen is beperkt, indien deze schade door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt, tot de uitkering van de verzekeraar. Indien er door de verzekering geen dekking wordt verleend is de aansprakelijkheid van EnergieWonen beperkt tot maximaal de waarde van de opdracht.

8.2. De in artikel 8.1. opgenomen beperkingen gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van EnergieWonen.

8.3. EnergieWonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de in artikel 5.4. opgenomen risico’s voor de koper.

 

8.4 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, schriftelijk aan EnergieWonen te worden gemeld, tenzij de Koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van de Convention on the International Sale of Goods 1980.
9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Deze Algemene Voorwaarden treden voor het eerst in werking op 17 april 2023.